Monday, 31 October 2016

Biometric System thi hajari puravnar Shixko j Pagar ane bija labho melvi sakshe.

Biometric System thi hajari puravnar Shixko j Pagar ane bija labho melvi sakshe.

Bogus Shixako ane Vidhyarthio par Maharastra shixan vibhag tratkyu

Biometric system vagar khangi shalaone grant nahi male.

Read Full News : Click Here